Ocena aplikacij

Aplikacije lahko ocenjujemo na različne načine. V projektu Inovativna pedagogika 1:1 smo na podlagi obstoječe rešitve, pripravili svoj predlog.

Spodnja tabela v prvem stolpcu navaja področja ocenjevanja, v vrhnji vrstici pa se nahaja ocena v obliki zvezdic, ki ustreza opisu.

 

Relevantnost 

Aplikacija je povezana s svojim namenom in primerna za učence. 

Aplikacija je deloma povezana z namenom in večinoma primerna za učence.  

Aplikacija ni v skladu s svojim  namenom, manj primerna za učence.  

Prilagajanje 

Aplikacija ima visoko stopnjo prilagodljivosti, ki omogoča spreminjanje vsebine in nastavitev v skladu s potrebami učencev. 

Aplikacija ponuja omejeno prilagodljivost in zmožnost prilagajanja vsebine in nastavitev potrebam učencev. 

Aplikacija ne ponuja možnosti prilagajanja potrebam učencev.  

Povratna informacija 

Učenci prejmejo specifično, individualno povratno informacijo. 

Učenci prejmejo povratno informacijo. 

Učenci ne dobijo povratne informacije. 

Miselni procesi 

Aplikacija spodbuja uporabo višjih mislenih procesov, vključno z ustvarjanjem, evalvacijo in analizo. 

Aplikacija omogoča uporabo različno zahtevnih miselnih procesov, vendar prevladujeta razumevanje in pomnenje 

Aplikacija je omejena na uporabo manj zahtevnih miselnih procesov, kot sta razumevanje in pomnenje. 

Uporabnost 

Učenci lahko samostojno zaženejo in uporabijo aplikacijo.    

Učenci potrebujejo navodila oz. prikaz delovanja aplikacije s strani učitelja. 

Aplikacijo je težko uporabljati, večkrat se sesuje.  

Vključenost učencev 

Učenci so zelo motivirani za uporabo aplikacije. 

Učenci uporabljajo aplikacijo v skladu z navodili. 

Učenci rabo aplikacije dojemajo kot »dodatno šolsko delo« in pogosto zatavajo k aktivnostim, ki niso povezane z njihovo nalogo. 

Deljenje 

Rezultati oz.  izdelki učencev so shranjeni v aplikaciji, učitelj jih lahko izvozi. 

Rezultati oz.  izdelki učencev so shranjeni v aplikaciji, vendar z omejeno možnostjo izvoza podatkov, laho celo zahtevajo uporabo zaslonskih slik. 

Rezultati oziroma povzetek dejavnostu učencev se le deloma oz. ne shranjujejo.  

Uspešnost učencev 

Ob uporabi aplikacije učenci izkazujejo izjemen napredek. 

Ob uporabi aplikacije učenci izkazujejo zadovoljiv napredek. 

Ob uporabi aplikacije učenci izkazujejo minimalen napredek oz. ni dokazov za njihov napredek. 

Nivo uporabe po SAMR modelu 

Uporaba aplikacije omogoča spremembo aktivnosti in pomembno vpliva na zasnovo in izvedbo dejavnosti, oziroma omogoča aktivnost, ki brez nje ne bi bila izvedljiva (Redefinicija). 

Dejavnost ostaja enaka, a njena izvedba je z uporabo aplikacije učinkovitejša (obogatitev). 

 

Uporaba aplikacije ne pripaša dodane vrednosti (Zamenjava).