Quizlet kot podpora pri formativnem spremljanju

VIR: Quizlet

V času pouka na daljavo so se ustaljene poti poučevanja in učenja dodobra zabrisale. Vir: Quizlet

V zadnjem letu je bilo treba poiskati nove poti do učenja, do znanja in do učencev. Ob tem ne mislim zgolj na ustrezne komunikacijske kanale, ampak na uspešne poti za podajanje učne snovi za učitelje in za pridobivanje znanja za učence.

V pedagoški proces se v zadnjem času vedno bolj vključuje formativno spremljanje, ki daje učencu več kontrole, nadzora in odgovornosti nad lastnim učenjem.

Pri delu na daljavo je bilo oteženo tudi vključevanje formativnega spremljanja v pedagoški proces, otežena je bila diagnostika predznanja, skupno načrtovanje ciljev učenja, usmerjanje posameznikovega učenja in dela, zbiranje dokazov o učenju, učenčeva samoevalvacija in sprotna povratna informacija učitelja.

Veliko učencev se je počutilo nemočne in izgubljene, ker jim je primanjkovalo učiteljeve opore in vodenja, usmerjanja ob napakah in ker so bili v ključnih trenutkih brez takojšnje povratne informacije, ali naloge rešujejo prav. Prav tako se je veliko učiteljev počutilo nemočne in izgubljene, ker niso bili v stiku z učenci in niso mogli vsem pravočasno in dovolj kvalitetno nuditi povratne informacije, imeti vpogled v njihovo delo in jih spremljati, usmerjati in motivirati za nadaljnje delo.

Oboji, učitelji in učenci, so pri pouku na daljavo potrebovali orodje, ki je preprosto za uporabo, raznoliko, zabavno in poučno, učencem nudi takojšnjo povratno informacijo, učitelju pa omogoča vpogled v učenčevo delo in dosežke. Spletna platforma Quizlet Learning tools and flashcards – for free! | Quizlet je uporabnikom prijazna, preprosta in privlačna, učitelju služi kot pripomoček pri poučevanju na daljavo, učencem nudi oporo pri samostojnem učenju, istočasno daje možnost sodelovanja obeh pri delu na daljavo.

Vir: Quizlet

Učitelj lahko v Quizletu ustvari učne zbirke, mape in razrede. V razred lahko vpiše učence istega razreda in doda učne zbirke, ki se navezujejo na učno snov in so učencem v pomoč pri usvajanju znanja. Na ta način imajo učenci kadarkoli dostop do učnih zbirk in učne snovi, ki jo obravnavajo pri pouku na daljavo, izbirajo lahko med nalogami in tempom učenja, saj dobi vsak posameznik takojšnjo povratno informacijo in toliko podpore, kot jo potrebuje. Spletna platforma Quizlet vodi učence skozi naloge, sproti jim označuje pravilne in napačne odgovore, v povratni informaciji pa jim daje pregled nad opravljenimi nalogami in jih dodatno motivira.

Vir: Quizlet

Če je snov zahtevna, lahko učitelj diferencira učne zbirke in učencem nudi sklope z osnovno in zahtevnejšo snovjo. Učenci lahko večkrat rešujejo naloge in izboljšujejo svoje dosežke. Ker imajo vpogled zgolj v svoje dosežke, tekmujejo sami s seboj in se ne primerjajo s sošolci ter se tako osredotočajo lastno znanje in ga nadgrajujejo. Preverjanje znanja je omogočeno v načinu »test«, učenci ga lahko opravijo večkrat in šele takrat, ko so zadovoljni z uspehom, svoj dosežek natisnejo ali shranijo kot PDF dokument in ga oddajo v spletno učilnico ali pošljejo učitelju na elektronski naslov kot dokaz o znanju.

Rada bi poudarila, da način »test« ni primeren za ocenjevanja znanja, ampak je zgolj diagnostični pripomoček za preverjanje znanja in samoevalvacijo učencev ter eden o načinov, kako učenci zbirajo dokaze o znanju. Pomembno je, da lahko učenec test rešuje večkrat, vse dokler ni zadovoljen z doseženim rezultatom. Ob vsakem reševanju spletna platforma generira nov test in izbere drugačna vprašanja iz nabora učnih kartic, kar učencem omogoča dodatno vajo in utrjevanje znanja.

Vir: Quizlet

Učitelj lahko v spletnem razredu, ki ga je ustvaril v Quizletu, spremlja delo posameznih učencev, pregled ima tako nad delom celotnega razreda kot tudi nad delom posameznih učencev. Učitelj lahko izbere posamezno učno zbirko in obdobje, v katerem naj bi učenci reševali te aktivnosti, ter spremlja delo učencev, ima vpogled v vsako posamezno učno zbirko in delo učencev v tej učni zbirki.

Učitelj si lahko natančno ogleda aktivnosti, ki jih je v določenem obdobju opravil posamezni učenec ter tako spremlja delo učenca v tem obdobju in pri izbrani učni snovi. To je še posebej dragoceno pri delu na daljavo, saj učitelj nima vsakodnevnega stika z učenci in pregleda nad njihovim znanjem. Učitelj ima tako vpogled v učenčevo delo, vidi posamezne učne zbirke, ki jih je učenec reševal, katere aktivnosti je opravil, kolikokrat se je lotil reševanja in kako uspešen je bil pri tem.

Ob tem je pomemben proces učenja, saj učenec na podlagi rešenih aktivnosti prevzema kontrolo in regulacijo lastnega učenja. Vodenje procesa učenja je tako prepuščeno učencu (saj sam izbira aktivnosti, ki jih bo opravil, kdaj in kolikokrat se bo lotil reševanja), vendar učenec ob tem ni prepuščen sam sebi, ampak ima v rokah orodje, ki mu ob vsakem koraku nudi ustrezno podporo in pomoč. Poleg tega ima učenec stalno možnosti izkazovati znanje in primerjati napredek v primerjavi s svojim prejšnjim reševanjem ter predložiti dokaze o opravljenih učnih aktivnostih.  

Vir: Quizlet

V času pouka na daljavo je bila učna platforma Quizlet dragocen pripomoček pri poučevanju in samostojnem učenju. Uporabljala sem ga pri razlagi snovi, spoznavanju novih pojmov, utrjevanju že obravnavane snovi in pregledu in preverjanju naučenega. Učenci so ga uporabljali samostojno pri ponavljanju in utrjevanju učne snovi, aktivnosti so reševali večkrat, šele takrat, ko so bili zadovoljni s svojim dosežkom, so svoj izdelek shranili in ga naložili v spletno učilnico.

Čeprav učna platforma Quizlet učiteljem omogoča spremljanje učenčevega dela, je pomembno, da ima učenec sam nadzor nad učenjem in sam izbere izdelek, s katerim je zadovoljen ter ga odda učitelju v spletno učilnico ali preko elektronske pošte.

Kot pri vsakem drugem orodju, je tudi tukaj pomembno, kako to učno orodje uporabljamo in ga vključimo v učni proces. Zame je bilo zelo pomembno, da so učenci pri utrjevanju snovi lahko uporabljali isto učno orodje kot smo ga uporabljali pri usvajanju snovi v razredu ali preko videokonference, saj je predstavljalo kontinuiteto dela. Učencem je bil Quizlet v podporo pri nadaljnjem samostojnem učenju, reševanju različnih aktivnosti in izkazovanju znanja z dokazi o učenju.

Več o formativnem spremljanju najdete tukaj:

4 thoughts on “Quizlet kot podpora pri formativnem spremljanju

 1. Vesna
  9. 12. 2021 at 21:28

  Zelo uporabno.

 2. Tanja
  17. 3. 2022 at 22:50

  Zelo nazorno predstavljeno. Hkrati se mi zdi zelo uporabno na vseh stopnjah učenja (ugotavljanje predznanja, motivacija, usvajanje novega znanja, preverjanje, ponavljanje). Pomembna se mi zdi tudi povratna informacija, ki jo dobi učenec.
  Lep pozdrav,
  Tanja K.

 3. Katraina
  20. 3. 2022 at 14:32

  V redu se mi zdi to, da je orodje preprosto in poučno-zabavno. Prav tako se ga učenci hitro naučijo uporabljati. Kar pa je najpomembnejše, da dobijo učenci takojšnjo povratno informacijo.
  Lep pozdrav, Katarina Škraban

 4. Neža
  21. 11. 2022 at 21:45

  Orodje je poučno in zabavno in daje hitro povratno informacijo.
  Lep pozdrav
  Neža Zakrajšek

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja