Vrednote

Vir slike: https://www.cleanpng.com/png-computer-icons-value-proposition-portable-network-7098835/preview.html

Opis sklopa: Načrt izvedbe učne enote Vrednote  iz učnega načrta psihologije 70 za drugi/tretji letnik gimnazijskega in srednjega strokovnega izobraževanja. Več gradiva v spletni učilnici ŠS Psihologija

Priporočen vrstni red korakov

Dejavnosti učiteljaDejavnost dijakaPriporočila za izvedbo na daljavo
Dijakom predhodno da navodila za njihove naloge.Frontalno pojasni kategoriziranje vrednot, npr. Muskovo razvojno hierarhijo vrednot.Dijakom da nalogo predstavitve ene od kategorij Muskove razvojne hierarhije vrednot. Organizira in moderira predstavitve izdelkov, moderira debato o prebranih temah, poskrbi za vključenost vseh.
Učitelj  da povratno informacijo, ali so izpolnili cilj.…(npr. piše vsakemu posebej, ali pošlje skupni e-mail vsem, ki so izkazali ustrezno znanje) 
Dijak predhodno prebere besedilo v učbeniku in/ali drugih virih. Dijak napiše, kaj se mu zdi v življenju najpomembnejše, kaj ga osrečuje, katere stvari in pojave ceni, spoštuje. Nato poišče in skuša kategorizirati tiste vrednote, ki so si blizu, podobne. Kar napiše, razvrsti po pomembnosti. (če je napisal več kot 20 vrednot, razvrsti le prvih dvajset po pomembnosti)..Svojo lestvico primerja z Muskovo (učbenik Uvod v psihologijo, str.166) in opiše razlike.Dijak pripravi predstavitev dodeljenih tem.  Npr. Dijak št. 1, 5, 9 itd. predstavi hedonske vrednote, dijak št. 2, 6, 10 itd. predstavi potenčne vrednote, dijak št. 3, 7, 11 itd. predstavi moralne vrednote, dijak št. 4, 8, 12 itd. predstavi   vrednote izpolnjenosti in dovršitve posameznikove eksistence.Predstavitev pošlje učitelju.Po učiteljevem povabilu se vključi v videokonferenčno okolje, v katerem je učitelj organiziral predstavitve. Če je pozvan/naključno izbran, predstavi svojo temo/izdelek.Dijak lahko zastavlja pojasnjevalna vprašanja predstavitelju ali učitelju in podaja medsebojne povratne informacije.Na povabilo učitelja dijaki, ki so pripravili predstavitev iste teme, podajo dopolnitve. Ko en dijak konča, nadaljuje drugi z naslednjo temo.Dijak sodeluje v e-debati o razvoju vrednot, npr. reflektirazaradi katerih vrednot se je v zadnjem mesecu prepiral s starši, katere vrednote je v času šolanja v gimnaziji povzel od sošolcev, katere iz medijev, kdo vse je vplival na njegovo lestvico vrednot.kako vrednote vplivajo na zadovoljevanje univerzalnih potreb.kdaj smo zaradi vrednot v konfliktu približevanje – približevanje.kako vrednote vplivajo na naše odnose z ljudmikako vrednote vplivajo na oblikovanje skupinkako družba zaščiti vrednote večje skupine ljudikako na osnovi vrednot presojamo, kaj je prav in kaj neda so vrednote splošne smernice vedenja, norme pa konkretni napotki za ravnanjeda se družbene norme spreminjajo v času in prostorukaj povzroči krizo vrednot
V razredni SU ali v videokonferenčnem okolju (npr. Zoom, Teams, Vox…) moderirano debatirajo o prebranih temah, zastavljajo pojasnjevalna vprašanja učitelju in si podajajo medsebojne povratne informacije (npr. dijaki pošljejo svoj izdelek v skupni kanal, tako ga lahko pogledajo in komentirajo/ocenijo tudi sošolci.
Dijaki predhodno preberejo besedila v učbeniku in/ali drugih virih. Učitelj razvrsti dijake po vpisu v dnevnik in jim dodeli naloge. Npr. dijak št. 1, 5, 9 itd. predstavi hedonske vrednote, dijak št. 2, 6, 10 itd. predstavi potenčne vrednote, dijak št. 3, 7, 11 itd. predstavi moralne vrednote, dijak št. 4, 8, 12 itd. predstavi   vrednote izpolnjenosti in dovršitve posameznikove eksistence.Dijaki po virih pripravijo e-predstavitev dodeljenih tem. Predstavitve pošljejo učitelju.Učitelj povabi dijake v videokonferenčno okolje, v katerem je organiziral predstavitve. Dijaki zastavljajo pojasnjevalna vprašanja predstavitelju ali učitelju in si podajajo medsebojne povratne informacije.Naključno izbrani dijak predstavi svoj izdelek (npr. PowerPoint predstavitev, miselni vzorec, skeč, besedilo, rap, videoposnetek…). Nato učitelj povabi druge dijake, ki so pripravili predstavitev iste teme, k dopolnitvam. Ko končajo, nadaljujejo z naslednjo temo.V razredni SU ali v videokonferenčnem okolju (npr. Zoom, Teams, Vox…) moderirano debatirajo o prebranih temah, zastavljajo pojasnjevalna vprašanja učitelju in si podajajo medsebojne povratne informacije (npr. dijaki pošljejo svoj izdelek v skupni kanal, tako ga lahko pogledajo in komentirajo/ ocenijo tudi sošolci. 

Dokazi o učenjuSeznam ključnih besed, miselni vzorci, predstavitve, drugi izdelki dijakov, vrstniška povratna informacija, aktivno sodelovanje v debati

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja